Zaznacz stronę

Polityka zwrotów

Jak zwrócić?

Przesyłkę nadaj na poniższy adres:
Małgorzata Wiśniewska
Samochody Specjalne-Ratownictwo
Jawornik 700 32-400 Myślenice
za pośrednictwem https://szybkiezwroty.pl/

Jeśli reklamujesz towar lub wysyłasz go do naprawy gwarancyjnej koszt przesyłki w naszą stronę jest po Twojej stronie, koszt wysyłki nowego towaru do Ciebie jest po naszej stronie. Zwracając towar załącz dowód zakupu lub jego kopię (paragon, fv) oraz gratisy (jeśli były dołączone do zakupu). Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego).

Zalącznik-1-Wzór-odstąpienie od umowy
Zalącznik-2-Wzór-reklamacji

 

§ 1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
zawartej na odległość – dotyczy tylko Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego stanowi załącznik do umowy, jednakże Kupujący nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Kupującemu, który zawarł poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
3. Prawo odstąpienia od umowy o jakim mowa w ust. 1 Kupujący wykonać może w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone przez Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej i przesłane pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupujący zobowiązany jest do złożenia jednoznacznego i bezwarunkowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres przedsiębiorcy wskazany u góry OWU, przed upływem terminu o jakim mowa w ust. 1. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po upływie wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, o ile nie wyraził zgody na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:
a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w sytuacji korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
9. W przypadku Kupujących, o których mowa w § 1 ust. 2 a prawo do odstąpienia od umowy ogranicza się do przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 2 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację:
1) pisemnie na adres Sprzedawcy;
2) e-mailem na adres: kontakt@hitlash.pl;
3) telefonicznie pod numerem telefonu 663691740
4. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedającego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu cywilnego).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Klient, będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

0
KOSZYK
  • No products in the cart.