Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Wiśniewską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Wiśniewska Samochody Specjalne-Ratownictwo Jawornik 700 32-400 Myślenice , NIP: 8781767484 z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.hitlash.pl określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE
Adres Sprzedawcy – Małgorzata Wiśniewska Samochody Specjalne-Ratownictwo, Jawornik 700 32-400 Myślenice
Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy;
Dostawca – firma kurierska InPost ;
Formularz Rejestracyjny – formularz umożliwiający Klientowi założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, który każdy Klient ma obowiązek wypełnić danymi, umożliwiającymi Dostawę Zamówienia;
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – dodatkowa funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych.
Newsletter – usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Małgorzata Wiśniewska Samochody Specjalne-Ratownictwo cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach
i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta;
Polityka Prywatności i plików cookies – polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.hitlash.pl ,określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, a także uwzględniająca zastosowanie plików cookies, stanowiąca integralną część Regulaminu;
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów (regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.hitlash.pl ;
Sprzedawca – Małgorzata Wiśniewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Wiśniewska Samochody Specjalne-Ratownictwo Jawornik 700 32-400 Myślenice o numerze NIP:8781767484 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
Towar – każdy produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą;
Zakupy bez logowania – możliwość dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, bez konieczności utworzenia Konta Klienta na Stronie Internetowej;
Załączniki – integralna część Regulaminu
Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

§ 2 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
prowadzenia Konta Klienta;
umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;
udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących świadczonych usług (Newsletter)
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Sklepu Internetowego.

§ 3 REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
2. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.
3. W celu rejestracji Klient ma obowiązek wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
Podczas rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
4. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
1) Klient powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
2) informacje wpisane do Formularza Rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
3) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole Formularza Rejestracyjnego;
4) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta. Wyrażenie zgody następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym;
5) poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcę umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, potwierdzenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji.
6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sprzedawca nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie Sprzedawcy,przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem
przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym oraz uzasadnia konieczność podjęcia takiego działania poprzez wskazanie na przyczynę zablokowania Konta Klienta.

§ 4 OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem
Zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na wartość dokonanego Zamówienia.
4. Ilość i rodzaj Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
5. Ilość Towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie Internetowym jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności Zamówień potwierdzonych przez Sklep Internetowy, aż do wyczerpania zapasów.
6. Każdy Towar zakupiony w Sklepie Internetowym przez Klienta, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne oznakowania/opakowania.
7. Jeżeli Towar posiada gwarancję producenta lub importera.

§ 5 ZASADY SKŁADNIA ZAMÓWIEŃ
1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego www.hitlash.pl .
2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. W trakcie składania zamówienia Klient ma obowiązek podać dane osobowe wskazane w Formularzu Zamówienia oznaczone jako obligatoryjne oraz wyrazić zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem Zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, tj. www.hitlash.pl , wybrać miejsce Dostawy, sposób płatności, wypełnić Formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. Dostępnymi sposobami płatności są:
1) Przelewy24 , Blik, Płatność kartą, przelew tradycyjny
2) Dostawa za pobraniem – płatność w momencie odbioru zamówienia
7. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
c) dane odbiorcy oraz adres, pod który ma odbyć się Dostawa, jeśli Zamówienie ma być dostarczone na inny adres niż adres Klienta.
8. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty Dostawy, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia po wybraniu przez Klienta opcji Dostawy.
10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość
modyfikowania Zamówienia.
11. Złożenie Zamówienia następuje po wybraniu obszaru Dostawy Towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej kontakt@hitlash.pl wskazany w Formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i przyjęcia
Zamówienia do realizacji.
13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.
15. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę Towaru oraz koszty Dostawy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
16. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.
17. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą obejmującą przedmiot Zamówienia.
18. Jeśli, po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty
elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Formularzu Zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hitlash.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
19. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie z góry, a zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 18, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie zrealizowania Zamówienia w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi
się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
20. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez poinformowanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@hitlash.pl . Anulowanie Zamówienia potwierdzone zostanie przesłaną na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia wiadomością od Sprzedawcy o anulowaniu zamówienia.
21. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego.

§ 6 KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY
Wszelkie informacje dotyczące dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa i płatność”

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:
1) pisemnie na adres Sprzedawcy;
2) e-mailem na adres: . kontakt@hitlash.pl
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego w Zamówieniu osobę trzecią inną niż pracownik Dostawcy.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed upływem terminu.
6. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7. Klient dokonuje zwrotu Towaru we własnym zakresie i ponosi wszystkie bezpośrednie koszty jego zwrotu, w tym koszt opakowania i koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
8. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty, w tym koszt wysyłki, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i sprawdzenia przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.
9. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić niezwłocznie Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych Towarów powinien odpowiadać właściwościom Towaru.
Wzór odstąpienia od umowy można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego dostępne są w zakładce „Polityka zwrotów”

§ 10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Integralnym załącznikiem do Regulaminu jest:
Wzór formularza odstąpienia od umowy – Wzór odstąpienie
Wzór formularza reklamacyjnego – Wzór reklamacji
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
Aktualny Regulamin publikowany jest w zakładce Regulamin pod adresem: kontakt@hitlash.pl,a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat w tym zakresie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z tym
zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
Sprzedawca powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2023

0
KOSZYK
  • No products in the cart.